عیار : شرایط تحویل : بازه زمانی :

جدول قیمت جهانی سنگ آهن هماتیت (Hematite)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
تحویل
عیار
FOB
61-62
CFR
61-62
FOB
60-61
CFR
60-61
FOB
59-60
CFR
59-60
FOB
58-59
CFR
58-59
FOB
57-58
CFR
57-58
FOB
56-57
CFR
56-57
FOB
55-56
CFR
55-56
FOB
54-55
CFR
54-55
FOB
53-54
CFR
53-54